polskienglish

Misja Szkoły Podstawowej "Uczeń"

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi "Uczeń" Krakowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego jest pierwszą w Krakowie szkołą objętą patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Chrześcijańskich (ACSI), w ramach którego działa obecnie ok. 24 tys. szkół w ponad 100 krajach. Jest to szkoła ekumeniczna, w której praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:
 • obowiązujące przepisy prawa oświatowego,
 • podstawę programową kształcenia ogólnego ustaloną przez MEN, poszerzoną o treści pozaprogramowe, wynikające z indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów,
 • stanowisko doktrynalne szkoły uwzględniające podstawowe elementy wiary łączące wszystkie wyznania chrześcijańskie.
Chcemy być szkołą współpracującą z rodzicami, którym zależy na kształceniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży zgodnie z chrześcijańskimi wartościami . 
Chcemy stwarzać otoczenie, które będzie sprzyjało uczeniu się, stymulowało wszechstronny rozwój uczniów, dawało właściwe motywacje do nauki i życia, uwzględniając ich możliwości i potrzeby.


 • Naszą misję realizujemy poprzez:dostosowywanie obciążeń finansowych związanych z edukacją w ChSPU do sytuacji materialnej rodzin,
 • właściwy dobór kadry pedagogicznej,
 • integrację treści nauczania z Biblią,
 • ścisłą współpracę z rodzicami w planowaniu i ewaluacji działań edukacyjnych oraz wychowawczych,
 • małą liczebność klas (generalnie do 16 uczniów, w przypadkach szczególnych Dyrektor Szkoły może zwiększyć liczbę uczniów do 18),
 • zapewnienie jak najlepszych warunków lokalowych dla działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły (pełna infrastruktura szkolna),
 • stosowanie aktywizujących metod nauczania,
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
 • przygotowanie uczniów do bycia chrześcijanami we współczesnym, postmodernistycznym świecie (kształtowanie chrześcijańskiego światopoglądu),
 • indywidualizację procesu dydaktycznego,
 • pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności danych przez Boga.

User Login