polskienglish

Zasady finansowania

Źródła finansowania kształcenia w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Uczeń.

 • z uwagi na to, że koszty związane z prowadzeniem działalności dydaktyczno-opiekuńczej w ChSPZOI „UCZEŃ” przypadające na  jednego ucznia, kształtują się na poziomie 1100 zł/m-c, a dotacja z urzędu Miasta Krakowa wynosi 450 zł, pozostała kwota pozyskiwana jest z czesnego w wysokości 350 zł, z darowizn na cele edukacyjne przekazywanych przez rodziców naszych uczniów na rzecz szkoły.
 • część funduszy przeznaczanych na edukację w naszej szkole pochodzi od sponsorów, którzy wspierają naszą działalność.
 • korzystamy też z funduszy pozyskanych z odpisu podatkowego (1%).

 

Koszty ponoszone przez rodziców dziecka zapisanego do ChSPZOI „UCZEŃ” przedstawiają się następująco:

 • jednorazowe, bezzwrotne wpisowe w wysokości 500 zł,
 • czesne w wysokości 350 zł,
 • darowizna w wysokości ustalonej przez rodziców.

 

Powyższa opłata  związana jest z uczestnictwem dziecka w:

 • dodatkowych zajęciach obowiązkowych, wynikających ze zwiększonego wymiaru godzin w zakresie przedmiotów ustalonych przez MEN (np. j. angielski, matematyka w klasie V),
 • dodatkowych zajęciach obowiązkowych, wynikających z siatki godzin ustalonej przez ChSPZOI „UCZEŃ” (np. lekcja biblijna, komunikacja interpersonalna),
 • zajęciach opiekuńczych (świetlica),
 • zajęciach pozalekcyjnych (tzw. kółka zainteresowań),
 • zajęciach logopedycznych, rehabilitacji lub gimnastyce korekcyjnej (organizowanych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej). 
 • jako opcja, opłata za wybrane przez ucznia nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, organizowane na  wniosek rodziców (np. indywidualna nauka gry na instrumentach muzycznych). Wysokość opłat zależy od rodzaju zajęć i jest ustalana przez dyrektora w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.

 

Wszystkie opłaty należy kierować na konto:

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi "Uczeń"

ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31 - 455 Kraków

Bank Zachodni WBK oddział w Krakowie

Numer konta: 51 1090 1665 0000 0001 2213 9562

 

Darowizny przyjmowane są na konto:

Krakowskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Uczeń"

ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31 - 455 Kraków

Bank Zachodni WBK oddział w Krakowie

Numer konta: 31 1090 1665 0000 0001 2213 8952

 

User Login