polskienglish

Doktryna "Ucznia"

                                                                                                              

STANOWISKO DOKTRYNALNE  

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI "UCZEŃ" W KRAKOWIE

 

Ze względu na ekumeniczny charakter szkoły, koniecznym było ustalenie doktryny szkoły, która uwzględnia podstawowe elementy wiary łączące wszystkie wyznania chrześcijańskie.

Treść doktryny powinna być przestrzegana w praktyce szkolnej, aby nie powodować rozdźwięku między nauczaniem w szkole, a nauczaniem w domu rodzinnym oraz w Kościele, do którego uczęszcza uczeń.

Z doktryną szkoły powinny zapoznać się wszystkie osoby zatrudnione w szkole i rodzice zapisujący do niej swoje dzieci.

 

-        Biblia jest słowem Boga i stanowi autorytet w sprawach życia i wiary,

-        Pismo Święte powstało pod wpływem Boga, który inspirował wybranych przez siebie ludzi do jego napisania,

-        Istnieje tylko jeden prawdziwy, żywy, wieczny Bóg w Trójcy Świętej,

-        Bóg jest Stwórcą i Jego suwerenna moc jest widoczna w Bożej trosce o całe stworzenie oraz w dziele odkupienia,

-        Jezus Chrystus jest jedynym Synem Boga, zrodzonym z Marii Dziewicy,

-        Jego bezgrzeszne życie, odkupieńcza śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie dokonały się po to, aby czyniąc zadość Bożej sprawiedliwości, objawić człowiekowi Boga i zbawić człowieka,

-        Duch Święty jest osobą wszechobecną przez całą wieczność. Jego rolą jest przekonywanie świata o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Duch Święty jest zaangażowany w dzieło zbawienia, a także w budowanie Kościoła,

-        Bóg stworzył anioły, aby służyły i oddawały Mu cześć,

-        Niektóre z nich, pod przywództwem szatana, zbuntowały się przeciwko Bogu i obecnie sprzeciwiają się planom i zamierzeniom Boga,  

-        Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, aby człowiek miał z Nim osobistą więź i panował nad ziemią. Początkowa bezgrzeszność ludzi została utracona w czasie upadku - świadomego sprzeciwienia się objawionej woli Boga - każdy człowiek, oprócz jedynego wyjątku, jakim był Jezus Chrystus, rodzi się grzeszny z natury i grzeszy,

-        Zbawienie i usprawiedliwienie są możliwe jedynie z łaski Bożej, przez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa. Odkupienie człowieka, możliwe dzięki ofierze Chrystusa, przyniosło tym, którzy Mu zaufali, przebaczenie grzechów, pełne pojednanie z Bogiem i włączenie do rodziny Bożej, jako Jego dzieci,

-        Kościół jest duchowym organizmem, składającym się z ludzi nawróconych; którzy uwierzyli Bogu i zostali odrodzeni przez Ducha Świętego. Głową tego Kościoła jest Chrystus. Celem Kościoła jest uwielbianie Boga i budowanie Jego Królestwa na ziemi,

-         Chrystus powróci na ziemię, aby sądzić żywych i umarłych - zbawieni dostąpią wiecznego życia z Bogiem, a nie zbawieni, wiecznego oddzielenia od Boga. 

 

 

User Login